Úvod Služby Vyjadřovací činnost Vyjadřovací portál

Vyjadřovací portál

Žádosti o vyjádření jsou členěny na níže uvedené typy:

Vždy je nejdříve nutné podat žádost o poskytnutí vyjádření k existenci zařízení a následně budete moci pokračovat podle  jednotlivých typů žádostí. Bez tohoto prvního kroku nelze další typy žádostí podávat.

1. Žádost o poskytnutí vyjádření k existenci zařízení:

V tomto typu žádosti získáte vyjádření k existenci zařízení s orientační polohou vodárenských zařízení. Vyjádření je zpracováno automatickým systémem a žadateli je výstup žádosti v PDF zasílán téměř okamžitě.

Toto poskytnuté vyjádření můžete využít jako informaci o existenci zařízení, jako podklad pro zpracování projektové dokumentace anebo jako doklad pro příslušné úřady o tom, že se v daném území vodohospodářská zařízení v provozování či servisování společnosti 1.SčV, a.s. nenacházejí.

Upozorňujeme, že na vydané vyjádření k existenci zařízení se sdělením, že se v daném území vodohospodářská zařízení v provozování či servisování společnosti 1.SčV, a.s. nenacházejí, již nelze dále navázat prostřednictvím tzv. následných žádostí. Z tohoto důvodu rovněž nelze toto vyjádření prodloužit a je tedy vždy nutné zažádat o nové aktuální vyjádření k existenci zařízení.

Zpracování projektové dokumentace musí být v souladu s požadavky naší společnosti na zpracování PD a rovněž s příslušnými technickými standardy pro vodohospodářský majetek. 

2. Žádost o poskytnutí dat DGN:

Nejdříve je nutné podat žádost o poskytnutí vyjádření k existenci zařízení a poté využít odkazy na jednotlivé typy následných žádostí uvedených v závěru vyjádření.

V tomto typu žádosti získáte datový soubor ve formátu DGN v souřadném systému S-JTSK, Bpv. s orientační polohou vodohospodářských zařízení. Tato poskytnutá data slouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace a nelze je použít jako stanovisko či vyjádření společnosti 1.SčV, a.s. pro stavební či jiné řízení.

3. Žádost o poskytnutí vyjádření k existenci vodohospodářských zařízení s možností napojení:

Nejdříve je nutné podat žádost o poskytnutí vyjádření k existenci zařízení a poté využít odkazy na jednotlivé typy následných žádostí uvedených v závěru vyjádření.

V tomto typu žádosti získáte vyjádření k možnosti napojení přípojek a řadů na stávající vodovodní a kanalizační síť. Toto vyjádření je vydáno pouze jako podklad pro vypracování projektové dokumentace, nikoli jako souhlas se stavbou, či doklad k jakémukoli jinému řízení. Vyjádření je zpracováváno příslušným referentem a žadateli je výstup žádosti v PDF zasílán do 30 dnů.

4. Žádost o poskytnutí vyjádření k projektové dokumentaci pro povolení staveb bez připojení na vodohospodářská zařízení:

Nejdříve je nutné podat žádost o poskytnutí vyjádření k existenci zařízení a poté využít odkazy na jednotlivé typy následných žádostí uvedených v závěru vyjádření. K zadaní žádosti je nutné přiložit předmětnou projektovou dokumentaci v digitální podobě. Předložená projektová dokumentace musí splňovat požadavky na předkládanou projektovou dokumentaci  a musí být zpracována v souladu s Technickými standardy pro vodohospodářský majetek v provozování společnosti 1. SčV, a.s.. Nebude-li projektová dokumentace obsahovat požadavky provozovatele, bude vrácena k přepracování. 

V tomto typu žádosti získáte vyjádření k projektové dokumentaci pro povolení staveb bez připojení na vodohospodářská zařízení, tzn. k případným kolizím vodárenské infrastruktury s ostatními inženýrskými sítěmi (kabelová vedení, plynovody, atd.), nebo s pozemními stavbami (komunikace, propustky, parkovací stání, chodníky, nabíjecí stanice, vjezdy, ploty, atd.), nebo s demolicemi nebo rekonstrukcemi, stavebními úpravami, změnami užívání nemovitostí, realizacemi domovní čistírny odpadních vod a ostatní. Vyjádření je zpracováváno příslušným referentem a žadateli je výstup žádosti v PDF zasílán do 30 dnů.

5. Žádost o poskytnutí vyjádření k projektové dokumentaci pro povolení staveb s připojením na vodohospodářská zařízení:

Nejdříve je nutné podat žádost o poskytnutí vyjádření k existenci zařízení a poté využít odkazy na jednotlivé typy následných žádostí uvedených v závěru vyjádření. K zadaní žádosti je nutné přiložit předmětnou projektovou dokumentaci v digitální podobě. Předložená projektová dokumentace musí splňovat požadavky na předkládanou projektovou dokumentaci  a musí být zpracována v souladu s Technickými standardy pro vodohospodářský majetek v provozování společnosti 1. SčV, a.s. Nebude-li projektová dokumentace obsahovat požadavky provozovatele, bude vrácena k přepracování. 

V tomto typu žádosti získáte vyjádření k projektové dokumentaci pro povolení staveb s připojením na vodohospodářská zařízení, tzn. k nové vodovodním nebo kanalizačním přípojkám, k činnostem na stávajících vodovodních nebo kanalizačních přípojkách, k vodohospodářským liniovým stavbám a objektům (vodovody, kanalizace, přeložky, ATS, PČSOV, ÚV, ČOV), k vodohospodářským zařízením na předčištění OV (lapoly), k souhlasu s trvalým užíváním stavby (kolaudace) a ostatní. Vyjádření je zpracováváno příslušným referentem a žadateli je výstup žádosti v PDF zasílán do 30 dnů.

6. Žádost o poskytnutí vyjádření k prodloužení platnosti vyjádření

K zadání žádosti je nutné znát značku předchozího vyjádření.

Upozorňujeme, že vydané vyjádření k existenci zařízení se sdělením, že se v daném území vodohospodářská zařízení v provozování či servisování společnosti 1.SčV, a.s. nenacházejí, nelze prodloužit. Z tohoto důvodu je vždy nutné zažádat o nové aktuální vyjádření k existenci zařízení.

V tomto typu žádosti získáte vyjádření k prodloužení platnosti vyjádření, tzn. prodloužení předchozího platného vyjádření. Vyjádření je zpracováváno příslušným referentem a žadateli je výstup žádosti v PDF zasílán do 30 dnů.

 

Zákaznická linka

Bílá linka:

840 111 322 

Mobil:

601 275 275

Zasílací adresa:

Novohospodská 93

261 01 Příbram IX

 

datová schránka: mw2g7ve

 

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Rozbory vody

Akreditovaná laboratoř         

1. SčV, a.s. provádí rozbory pitných a odpadních vod.

Kalkulačka spotřeby vody

 estimez-conso-3.swf