Úvod Zákazníci Fakturace a ceny Jak se tvoří cena vody

Jak se tvoří cena vody

Stanovování ceny vodného a stočného je poměrně složitý proces a skutečnost, že za vodu platí lidé v různých místech různé ceny, má několik příčin. Výsledná cena vody se stanovuje na základě podmínek, které mají v dané lokalitě určující vliv.

První podmínkou, která ovlivňuje výši ceny je samozřejmě cena samotné výroby pitné vody. Jde především o náklady na chemikálie, na spotřebované energie, kterou využíváme jak při čerpání surové vody do úpraven, tak i při procesu úpravy vody surové, mzdy výrobních pracovníků atd.. Jednotlivá místa zpracování vody se totiž liší v tom, nakolik je třeba zdrojovou vodu upravovat, tak aby vyhovovala přísným kritériím na kvalitu.

Vyrobenou vodu je dále nutno dovést ke konečnému spotřebiteli a mnohdy je třeba vodu přepravovat na opravdu velké  vzdálenosti a někde třeba i tlačit do kopce. Veškeré náklady spojené s provozem a údržbou trubní sítě jako např. elektrická energie, materiál, opravy, zemní práce, činnost speciálních mechanizmů, mzdy provozních pracovníků atd. jsou další významnou částí nákladů v kalkulaci ceny vody pitné. Určující podmínkou pro celkovou výši těchto nákladů je délka, dimenze, tlakové poměry a stav trubní sítě, její opotřebovanost, četnost havárií, nutnost oprav atd.

Jak při výrobě pitné vody, tak při přepravě ke konečnému spotřebiteli je neustále nutné hlídat její kvalitu. Tuto činnost zabezpečuje specializovaná laboratoř a náklady s tímto spojené jsou opět velmi důležitou součástí konečné ceny.

Významnou nákladovou položkou je dále výše nájemného, které jako provozovatelé hradíme vlastníkovi infrastrukturního majetku, tedy převážně městům a obcím. Vybrané nájemné vlastníkovi slouží jako finanční zdroj na zásadní opravy a rekonstrukce, tedy nutnou obnovu infrastrukturního majetku. Výše této položky je v jednotlivých lokalitách velmi rozdílná a závisí na zodpovědnosti vlastníka, zda preferuje vytvoření dostatečného finančního prostoru pro budoucí obnovu, nebo raději populisticky nižší cenu vody pitné, přičemž budoucí nedostatek finančních prostředků na obnovu může v budoucnu znamenat velmi závažné problémy nebo dokonce vést až ke kolapsu vodovodu.

Poslední částí nákladů jsou náklady režijní povahy, které můžeme rozdělit do dvou skupin. Za prvé to je výrobní režie, kterou představují náklady technického zabezpečení výroby a provozu, technologů, vedení jednotlivých středisek a dispečinku, a za druhé to je správní režie, což je zejména vedení veškerých evidencí včetně účetní a daňové, zajištění fakturace vodného a stočného, právní služby, služby IT  a služby zákaznického centra.

Samostatnou součástí kalkulace ceny je také zisková přirážka uváděná v procentech z úplných vlastních nákladů. Tato přirážka musí v ČR splňovat legislativní požadavek přiměřenosti a bývá předem stanovena ve smlouvě mezi provozovatelem a vlastníkem infrastruktury.

Vzhledem k tomu, že v oboru vodovodů a kanalizací mají v kalkulaci ceny velký podíl tzv. fixní náklady, tj. takové, které se nemění přímo úměrně s objemem produkce, má velký vliv na konečnou cenu 1m3 vody pitné objem spotřebovaných m3 v dané lokalitě. Již řadu let má spotřeba pitné vody v ČR klesající tendenci, což je také jedním z nejvýznamnějších důvodů postupného nárůstu ceny. Úroveň spotřeby v jednotlivých lokalitách vykazuje také značné rozdíly.

Podobným způsobem nastavujeme i výši cen vody odpadní (stočného) jen s tím rozdílem, že zde dochází k odvodu odpadních vod kanalizací a jejich následné čistění v rámci čistírny odpadních vod.

 

Každoročně jsou návrhy, ohledně výše ceny vody pitné a odpadní, předkládány představitelům měst a obcí ke schválení. Schválené a platné ceny vodného a stočného v námi provozovaných lokalitách zveřejňujeme na webových stránkách www.1scv.cz

 

Zákaznická linka

840 111 322 

nebo

601 275 275

Zasílací adresa:

Novohospodská 93

261 01 Příbram IX

 

datová schránka: mw2g7ve

 

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Rozbory vody

Akreditovaná laboratoř         

1. SčV, a.s. provádí rozbory pitných a odpadních vod.

Kalkulačka spotřeby vody

 estimez-conso-3.swf